Õpileping

Õpileping aines Õpikeskkonnad ja -võrgustikud Selle kursuse jooksul meenus mulle pidevalt ütlus "pidev töö semestri vältel tagab edu sessil", millest ma kahjuks kinni pidada ei suutnud. Kursus oli kindlasti huvitav aga et ma igapäevaselt haridusasutuses ei tööta, siis minu valdkonnast jäi kaugeks. Seepärast võtsin endale eesmärgiks luua seoseid oma töö ja ainekursuse vahel ning võimalusel... Continue Reading →

Advertisements

Haridustehnoloogia arengusuunad raamatukogudes

Valisin tutvumiseks Horizon Reporti raamatukogude raporti tulenevalt õpitavast erialast (infoteadus). Tehnoloogia kiire arenguga muutuvad ka ootused raamatukogudele. Trükitud infomaterjalide kõrval on olulisema koha haaranud elektroonilised infoallikad ning peale on kasvanud digital natives põlvkond. Horizon Reporti järgi on akadeemilistel raamatukogudel tänapäeval oluline roll üliõpilaste nõustamisel ja abistamisel online identiteedi loomisel ning kujundamisel. See hõlmab endas nii sotsiaalmeedia produktiivset... Continue Reading →

Hajutatud arhitektuuriga ja personaalsed õpikeskkonnad

Eelmise postituse jätkuks keskendun nüüd samuti õpihaldussüsteemidele ja nende rollile e-õppes. Selleks tutvusin Christian Dalsgaard'i artikliga "Social Software: E-learning beyond learning management systems". Artikli autori arvates peaks rõhuasetus liikuma õppimise juhtimiselt  (süsteemid) õppija mõjuvõimu (tööriistad) suurendamisele. E-õpet toetavatena näeb autor juba kasutusel olevat sotsiaalset tarkvara näiteks blogid ja wikid, mis kahjuks ei ole arendatud hariduslikke... Continue Reading →

Õpihaldussüsteemid

George Siemens kritiseerib oma artiklis "Learning Management Systems: The wrong place to start learning", et õpihaldussüsteeme vaadeldakse enamjaolt vaid kursus(t)e korralduse poolepealt aga mitte õppija seisukohast. "Eeldatakse, et kui teeme õppeaine sisu õppijale kättesaadavaks, siis õppeprotsess toimub iseeneses" leiab Siemens.  Teenusepakkujuate seisukoht on, et üks tööriist peaks sobima kõigeks samal ajal oma funktsionaalsust kaotamata. Sellega... Continue Reading →

Õpikeskkonna mõiste

Valisin esimese lugemisülesande materjaliks Väljataga, Pata ja Priidiku artikli "Õpikeskkonna kujundamine haridustehnoloogiliste vahenditega". Kohe peatüki alguses defineerisid autorid õpikeskkonna mõiste, mis ühtib ka minu arusaamaga õpikeskkonnast: Õpikeskkond peab looma võimalused õppimiseks, eneseväljenduseks ning toetama õppija arengut (Väljataga, Pata ja Priidik 2009) Tehnoloogia areng on laiendanud õpikeskkonna mõistet ning füüsilise õpikeskkonna kõrvale on lisandunud ka virtuaalsed... Continue Reading →

Õpikeskkonna loomine

Õpikeskkonna loomiseks valisin grupina ühe Eestis tegutseva harrastusorkestri. Võrdlesin keskkondi Asana, Google Docs ja blogid. Õpikeskkonna skeem Õpikeskkond Google Drives  

Digi-innovatsioonipoliitika analüüs

Digi-innovatsioonipoliitika analüüsiks valisin hariduse valdkonna. EUROOPA Euroopa Liidus 12.05.2009 vastuvõetud strateegiline raamistik Education and Training 2020 esitab mitmed Euroopa Liidu kui terviku ja ka Eesti jaoks olulised strateegilised eesmärgid. Nendeks on: elukestva õppe ja õppurite liikuvuse reaalsuseks muutmine, hariduse ja koolituse kvaliteedi ja tõhususe parandamine, võrdsete võimaluste, sotsiaalse ühtekuuluvuse ja kodanikuaktiivsuse edendamine loovuse ja innovaatilisuse, sealhulgas ettevõtlikkuse... Continue Reading →

Innovatsioonitehnoloogiate neljas loeng

Innovatsioonitehnoloogiate neljas loeng keskendus innovatsiooniauditile,  innovatsiooniportfooliole ja innovatsioonistrateegiale. Et mul oli samal päeval orkestriga kontsert, siis tutvusin ka nende teemadega vaid loengumaterjailde kaudu. Innovatsioonistrateegiale eelneb innovatsiooniaudit. Auditid: Innovation Diamond (APCQ Cooper, 2005): Innovation for Growth (Mobbs, 2011): algul küsitlus, teiseks intervjuud Strateegia: miks, mis, kus, millal Ideed: loov lähenemine Teostus: kuidas McKinsey 7S innovatsiooniauditi mudel:... Continue Reading →

Innovatsiooni juhtimise võtmeküsimused

Tidd jt raamatu "Innovatsiooni juhtimine" esimesest peatükist tegin enda jaoks alloleva kokkuvõtte. Innovatsioon - muutmine, mis võib võtta mitmeid vorme. Innovatsiooni ajendab võime näha seoseid, märgata võimalusi ja neid ära kasutada. toodete ja nende tootmiseks vajalike protsesside innovatsiooni soosiv kultuur; töötajate võime lakkamatult esitada innovaatilisi ideid. Innovatsioon seisneb nii uutele turgudele sisenemises kui ka uute... Continue Reading →

WordPress.com.

Up ↑